جدول مشخصات تمامی مبردها

انواع مبرد

اشتراک گذاری این مطلب :

در جدول زیر نام اختصاری، نام شیمیایی، فرمول شیمیایی و همچنین دسته بندی کلیه مبردها (مشخصات انواع مبرد) بر اساس استاندارد اشری آمریکا آمده است:

 

مشخصات تمامی مبردها
مبرد نام شیمیایی فرمول شیمیایی
از نوع متان
R11 trichlorofluoromethane CCl3F
R12 dichlorodifluoromethane CCl2F2
R12B1 bromochlorodifluoromethane CBrClF2
R13 chlorotrifluoromethane CClF3
R13B1 bromotrifluoromethane CBrF3
R14e tetrafluoromethane (carbon tetrafluoride) CF4
R21 dichlorofluoromethane CHCl2F
R22 chlorodifluoromethane CHClF2
R23 trifluoromethane CHF3
R30 dichloromethane (methylene chloride) CH2Cl2
R31 chlorofluoromethane CH2ClF
R32 difluoromethane (methylene fluoride) CH2F2
R40 chloromethane (methyl chloride) CH3Cl
R41 fluoromethane (methyl fluoride) CH3F
R50 methane CH4
از نوع اتان
R113 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroethane CCl2FCClF2
R114 1,2-dichloro-1,1,2,2-tetrafluoromethane CClF2CClF2
R115 chloropentafluoroethane CClF2CF3
R116 hexafluoroethane CF3CF3
R123 2,2-dichloro-1,1,1-trifluoroethane CHCl2CF3
R124 2-chloro-1,1,1,2-tetrafluoroethane CHClFCF3
R125 pentafluoroethane CHF2CF3
R134a 1,1,1,2-tetrafluoroethane CH2FCF3
R141b 1,1-dichloro-1-fluoroethane CH3CCl2F
R142b 1-chloro-1,1-difluoroethane CH3CClF2
R143a 1,1,1-trifluoroethane CH3CF3
R152a 1,1-difluoroethane CH3CHF2
R152a 1,1-difluoroethane CH3CHF2
R170 ethane CH3CH3
از نوع اتر
RE170 dimethyl ether CH3OCH3
از نوع پروپان
R218 octafluoropropane CF3CF2CF3
R227ea 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane CF3CHFCF3
R236fa 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane CF3CH2CF3
R245fa 1,1,1,3,3-pentafluoropropane CHF2CH2CF3
R290 propane CH3CH2CH3
از نوع ترکیبات آلی حلقوی
RC318 octafluorocyclobutane -(CF2)X4-
از نوع هیدروکربن
R600 butane CH3CH2CH2CH3A3
R600a isobutane CH(CH3)2CH3A3
R601 pentane CH3CH2CH2CH2CH3
R601a isopentane CH(CH3)2CH2CH3
از نوع ترکیبات اکسیژنی
R610 ethyl ether CH3CH2OCH2CH3
R611 methyl formate HCOOCH3
R620 (reserved for future assignment)
از نوع ترکیبات نیتروژنی
R630 methyl amine CH3NH2
R631 ethyl amine CH3CH2(NH2)
از نوع ترکیبات غیر آلی
R702 هیدروژن H2
R704 هلیوم He
R717 آمونیاک NH3
R718 آب H2O
R720 نئون Ne
R728 نیتروژن N2
R732 اکسیژن O2
R740 آرگون Ar
R744 کربن دی اکسید CO2
R744a نیتروژن اکسید N2O
R764 گوگرد دی اکسید SO2
از نوع ترکیبات آلی اشباع نشده
R1130(E) trans-1,2-dichloroethene CHCl=CHCl
R-1132a 1,1-difluoroethylene CF2=CH2
R1150 ethene (ethylene) CH2=CH2
R1233zd(E) trans-1-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propene CF3CH=CHCl
R-1224yd(Z) (Z)-1-chloro-2,3,3,3-tetrafluoropropene CF3CF=CHCl
R1234yf 2,3,3,3-tetrafluoro-1-propene CF3CF=CH2
R1234ze(E) trans-1,3,3,3-tetrafluoro-1-propene CF3CH=CHF
R1270 propene (propylene) CH3CH=CH2
R1336mzz(E) trans-1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2-butene CF3CH=CHCF3
R1336mzz(Z) cis-1,1,1,4,4,4-hexaflouro-2-butene CF3CHCHCF3
از نوع زئوتروپ
R400 R-12/114(must be specified) (50.0/50.0) (60.0/40.0)
R401a R-22/152a/124 (53.0/13.0/34.0)
R401b R-22/152a/124 (61.0/11.0/28.0)
R401c R-22/152a/124 (33.0/15.0/52.0)
R402a R-125/290/22 (60.0/2.0/38.0)
R402b R-125/290/22 (38.0/2.0/60.0)
R403a R-290/22/218 (5.0/75.0/20.0)
R403b R-290/22/218 (5.0/56.0/39.0)
R404a R-125/143a/134a (44.0/52.0/4.0)
R405a R-22/152a/142b/C318 (45.0/7.0/5.5/42.5)
R406a R-22/600a/142b (55.0/4.0/41.0)
R407a R-32/125/134a (20.0/40.0/40.0)
R407b R-32/125/134a (10.0/70.0/20.0)
R407c R-32/125/134a (23.0/25.0/52.0)
R407d R-32/125/134a (15.0/15.0/70.0)
R407e R-32/125/134a (25.0/15.0/60.0)
R407f R-32/125/134a (30.0/30.0/40.0)
R407g R-32/125/134a (2.5/2.5/95.0)
R407h R-32/125/134a (32.5/15.0/52.5)
R407i R-32/125/134a (19.5/8.5/72.0)
R408a R-125/143a/22 (7.0/46.0/47.0)
R409a R-22/124/142b (60.0/25.0/15.0)
R409b R-22/124/142b (65.0/25.0/10.0)
R410a R-32/125 (50.0/50.0)
R410b R-32/125 (45.0/55.0)
R411a R-1270/22/152a (1.5/87.5/11.0)
R411b R-1270/22/152a (3.0/94.0/3.0)
R412a R-22/218/143b (70.0/5.0/25.0)
R413a R-218/134a/600a (9.0/88.0/3.0)
R414a R-22/124/600a/142b (51.0/28.5/4.0/16.5)
R414b R-22/124/600a/142b (50.0/39.0/1.5/9.5)
R415a R-22/152a (82.0/18.0)
R415b R-22/152a (25.0/75.0)
R416a R-134a/124/600 (59.0/39.5/1.5)
R417a R-125/134a/600 (46.6/50.0/3.4)
R417b R-125/134a/600 (79.0/18.3/2.7)
R417c R-125/134a/600 (19.5/78.8/1.7)
R418a R-290/22/152a (1.5/96.0/2.5)
R419a R-125/134a/E170 (77.0/19.0/4.0)
R419b R-125/134a/E170 (48.5/48.0/3.5)
R420a R-134a/142b (88.0/12.0)
R421a R-125/134a (58.0/42.0)
R421b R-125/134a (85.0/15.0)
R422a R-125/134a/600a (85.1/11.5/3.4)
R422b R-125/134a/600a (55.0/42.0/3.0)
R422c R-125/134a/600a (82.0/15.0/3.0)
R422d R-125/134a/600a (65.1/31.5/3.4)
R422e R-125/134a/600a (58.0/39.3/2.7)
R423a R-134a/227ea (52.5/47.5)
R424a R-125/134a/600a/600/601a (50.5/47.0/0.9/1.0/0.6)
R425a R-32/134a/227ea (18.5/69.5/12)
R426a R-125/134a/600/601a (5.1/93.0/1.3/0.6)
R427a R-32/125/143a/134a (15.0/25.0/10.0/50.0)
R428a R-125/143a/290/600a (77.5/20.0/0.6/1.9)
R429a R-E170/152a/600a (60.0/10.0/30.0)
R430a R-152a/600a (76.0/24.0)
R431a R-290/152a (71.0/29.0)
R432a R-1270/E170 (80.0/20.0)
R433a R-1270/290 (30.0/70.0)
R433b R-1270/290 (5.0/95.0)
R433c R-1270/290 (25.0/75.0)
R434a R-125/143a/134a/600a (63.2/18.0/16.0/2.8)
R435a R-E170/152a (80.0/20.0)
R436a R-290/600a (56.0/44.0)
R436b R-290/600a (52.0/48.0)
R436c R-290/600a (95.0/5.0)
R437a R-125/134a/600/601 (19.5/78.5/1.4/0.6)
R438a R-32/125/134a/600/601a (8.5/45.0/44.2/1.7/0.6)
R439a R-32/125/600a (50.0/47.0/3.0)
R440a R-290/134a/152a (0.6/1.6/97.8)
R441a R-170/290/600a/600 (3.1/54.8/6.0/36.1)
R442a R-32/125/134a/152a/227ea (31.0/31.0/30.0/3.0/5.0)
R443a R-1270/290/600a (55.0/40.0/5.0)
R444a R-32/152a/1234ze(E) (12.0/5.0/83.0)
R444b R-32/152a/1234ze(E) (41.5/10.0/48.5)
R445a R-744/134a/1234ze(E) (6.0/9.0/85.0)
R446a R-32/1234ze(E)/600 (68.0/29.0/3.0)
R446b R-32/125/1234ze(E) (68.0/3.5/28.5)
R447b R-32/125/1234ze(E) (68.0/8.0/24.0)
R448a R-32/125/1234yf/134a/1234ze(E) (26.0/26.0/20.0/21.0/7.0)
R449a R-32/125/1234yf/134a (24.3/24.7/25.3/25.7)
R449b R-32/125/1234yf/134a (25.2/24.3/23.2/27.3)
R449c R-32/125/1234yf/134a (20.0/20.0/31.0/29.0)
R450a R-134a/1234ze(E) (42.0/58.0)
R451a R-1234yf/134a (89.8/10.2)
R451b R-1234yf/134a (88.8/11.2)
R452a R-32/125/1234yf (11.0/59.0/30.0)
R452b R-32/125/1234yf (67.0/7.0/26.0)
R452c R-32/125/1234yf (12.5/61.0/26.5)
R453a R-32/125/134a/227ea/600/601a (20.0/20.0/53.8/5.0/0.6/0.6)
R454a R-32/1234yf (35.0/65.0)
R454b R-32/1234yf (68.9/31.1)
R454c R-32/1234yf (21.5/78.5)
R455a R-744/32/1234yf (3.0/21.5/75.5)
R456a R-32/134a/1234ze(E) (6.0/45.0/49.0)
R457a R-32/1234yf/152a (18.0/70.0/12.0)
R458a R-32/125/134a/227ea/236fa (20.5/4.0/61.4/13.5/0.6)
R459a R-32/1234yf/1234ze(E) (68.0/26.0/6.0)
R459b LTR 11: R-32/1234yf/1234ze(E) (21.0/69.0/10.0)
R460a LTR 10: R-32/125/134a/1234ze(E) (12.0/52.0/14.0/22.0)
R460b LTR4X10: R-32/125/134a/1234ze(E) (28.0/25.0/20.0/27.0)
R460c R-32/125/134a/1234ze(E) (2.5/2.5/46.0/49.0)
R461a R-125/143a/134a/227ea/600a (55.0/5.0/32.0/5.0/3.0)
R462a R-32/125/143a/134a/600 (9.0/42.0/2.0/44.0/3.0)
R463a R-744/32/125/1234yf/134a (6.0/36.0/30.0/14.0/14.0)
R464a R-32/125/1234ze(E)/227ea (27.0/27.0/40.0/6.0)
R465a R-32/290/1234yf (21.0/7.9/71.1)
از نوع آزئوتروپ
R500 R-12/152a (73.8/26.2)
R501 R-22/12 (75.0/25.0)
R502 R-22/115 (48.8/51.2)
R503 R-23/13 (40.1/59.9)
R504 R-32/115 (48.2/51.8)
R505 R-12/31 (78.0/22.0)
R506 R-31/114 (55.1/44.9)
R507a R-125/143a (50.0/50.0)
R508a R-23/116 (39.0/61.0)
R508b R-23/116 (46.0/54.0)
R509a R-22/218 (44.0/56.0)
R510a R-E170/600a (88.0/12.0)
R511a R-290/E170 (95.0/5.0)
R512a R-134a/152a (5.0/95.0)
R513a R-1234yf/134a (56.0/44.0)
R513b R-1234yf/134a (58.5/41.5)
R514a R-1336mzz(Z)/1130(E) (74.7/25.3)
R515a R-1234ze(E)/227ea (88.0/12.0)
R516a R-1234yf/134a/152a (77.5/8.5/14.0)

جدول مشخصات انواع مبرد

 

شما عزیزان می توانید جهت استعلام قیمت و یا خرید انواع گازهای فریون در سری ها و برندهای متفاوت از فروشگاه آنلاین گاز با شماره های انتهای سایت تماس بگیرید.

اینستاگرامfreon.gas

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 + 14 =

سبد خرید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من